سایت دکتر نورالله صالحی

زمینه فعالیت

برند سازی، استاد دانشگاه، دانشگاهی

مدت زمان انجام

7 روزکاری